FORGOT YOUR DETAILS?

HBL LAB- PATOHISTOLOGIJA

Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku, obrađuje i analizira različite uzorke tkiva i parafinskih blokova (kalupe) koji su prethodno obrađeni u drugim ustanovama.

Radimo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemiju, imunohistohemiju, in situ hibridizaciju (ISH), fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH) i citogenetske analize.

Posjedujemo najsavremeniju opremu za automatizovanu obradu tkivnih uzoraka i koristimo originalne reagense najpoznatijih svjetskih, sertifikovanih proizvođača. Sve sa ciljem da pacijentima obezbijedimo pouzdane i tačne patohistološke nalaze i preciznu dijagnozu.

Brzo do precizne dijagnoze

Zahvaljujući automatizovanoj obradi tkiva, osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materijala i biopsije kostne srži za 48h.

U slučaju dodatnih analiza (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana.

Citološka analiza je gotova istog dana. Savremen aparat za ex tempore analizu u toku operacije omogućava da nalaz bude gotov u roku od 30 minuta po prijemu materijala.

Citološke analize

Citološki se analiziraju brisevi različitih organa, ispljuvak, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscedak iz dojke i drugih organa, mokraća kao i perkutane iglene biopsije (FNAB).

Analiza podrazumijeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelija.

Cervikalni brisevi se boje Papanicolau metodom. Radimo tipizaciju HPV virusa PCR metodom uz određivanje nisko i visokorizičnih grupa. Pored toga imamo mogućnost savremene “liquid base” (citologije u tečnom medijumu) sa istovremenom tipizacijom HPV virusa u istom uzorku.

Ove analize se rade i na histološkim presjecima biopsija grlića materice. Kod HPV pozitivnih nalaza se određuje p16 kao parametar visokog rizika za nastanak karcinoma grlića materice.

Patohistološke analize

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku u toku operativnog zahvata.

Pored toga rade se i konsultativne morfološke anlize na donetim parafinskim blokovima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama.

Koristi se standardno hematokslilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza.

U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije rade se dopunske imunohistohemijske analize (panel od preko 300 različitih antitela) kao i ISH, FISH, PCR i citogenetske analize.

Radimo savremene analize koje su bitne za savremenu terapiju tumora: panel za karcinom dojke, panel za neuroednokrine tumore, mikrosatelitsku nestabilnost, nalizu stausa HER-2, EGFR i PD-L1.

Kao poseban segment rada patohistološke laboratorije izdvajamo:
- Precizno utvrđivanje vrste i tipa tumora.
- Određivanje histogenetskog porijekla tumora.
- Preciznu klasifikaciju hematoloških bolesti (leukemija i limfoma) prema najnovijim principima Svjetske zdravstvene organizacije primjenom IH i FISH.
- Određivanje hormonskog profila neuroendokrinih tumora.
- Receptorski status (Estrogen i Progesteron receptor) kod karcinoma dojke i drugih tumora kada se to zahtijeva.
- HER-2 status (imunohistohemija i FISH anliza) kod karcinoma dojke i želuca, imunohistohemijski u svim slučjevima, a FISH analizom po potrebi.
- Indeks proliferacije, metastatski potencijal i parametri rezistencijena terapiju se određuju po potrebi odgovarajućim imunohistohemijskim ispitivanjima.
- Procjena rizika kancerske progresije kod nekih premalignih stanja (displazija) upotrebom ancilarnih markera (Ki-67, p53, p16, PTEN i dr.).
- Određivanje rizičnih hereditarnih genetskih sindroma.
- Razgraničavanje ranih ili lokalno uznapredovalih od lokalno metastatskih karcinoma(detekciji mikrometastaza) u regionalnim limfnim čvorovima.
- Određivanje minimalne rezidualne bolesti (u kostnoj srži i sl.)
- Određivanje prognostičkih faktora i terapijske predikcijekod klasičnih hemoterapeutskih agenasa prediktivnim biomarkerima kao što su TS (timidilat sintaza), PDH (piruvat dehidrogenaza), VEGF, EGFR; kod ciljanih terapijskih molekularnih inhibitora kao što su HER-2 status (IHH i FISH score system) za karcinom dojke, želuca i kardije.
- Metoda In situ hibridizacijakojom se detektuje prisustvo Epstein-Barr virusne (EBV) infekcije.
- Detekcija virusnih ili bakterijskih agenasa u tkivu(H.pylori, EBV, CMV, HHV8 i dr.).
- FISH analize genskih aranžmana u karcinomu pluća: ALK, ROS 1
- FISH analize neophodne za preciznu dijagnostiku limfoma.
- FISH analizu prognoznih parametara za hroničnu limfocitnu leukemiju i multipli mijelom.
PCR analize genskih mutacija: EGFR, N-RAS, K-RAS, BRAF, JAK 2 V617F, MYD88 L265P .

Zakažite svoj termin

TOP