HBL Lab

Patohistologija

HBL-Lab laboratorija za patohistologiju

Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku, obrađuje i anlizira različite uzorke tkiva i parafinskih blokova (kalupe) koji su prethodno obrađeni u drugim ustanovama.

Radimo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike: histohemiju, imunohistohemiju, in situ hibridizaciju (ISH), fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH) i citogenetske analize.

Posedujemo najsavremeniju opremu za automatizovanu obradu tkivnih uzoraka i koristimo originalne reagense najpoznatijih svetskih, sertifikovanih proizvođača. Sve sa ciljem da pacijentima obezbijedimo pouzdane i tačne patohistološke nalaze i preciznu dijagnozu.

Brzo do precizne dijagnoze

Zahvaljujući automatizovanoj obradi tkiva, osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materija i biopsije kostne srži za 48h.

U slučaju dodatnih analiza (imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana.

Citološka analiza je gotova istog dana. Savremen aparat za ex tempore analizu u toku operacije omogućava da nalaz bude gotov u roku od 30 minuta po prijemu materijala.

Naša patronažna služba je spremna da u bilo kom trenutku tokom dana uzmu uzorke i dostavi rezultate na zahtjevanu adresu. Ekipe patronažne službe ujedno obezbjeđuju i transport uzoraka u centralnu jedinicu pod neophodnim propisanim uslovima.

Jedina smo patohistološka laboratorija u zemlji koja ima digitalni skener koji nam omugućava brze konsultacije sa patolozima iz naše zemlje i cijelog sveta.

U patohistološkoj laboratoriji HBL-Lab radimo sljedeće analize:

Citološke analize

Citološki se analiziraju brisevi različitih organa, ispljuvak, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscedak iz dojke i drugih organa, mokraća kao i perkutane iglene biopsije (FNAB).

Analiza podrazumijeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju malignih ćelia.

Cervikalni brisevi se boje Papa Nicolau metodom. Radimo tipizacija HPV virusa PCR metodom uz određivanje nisko i visoko rizičnih grupa. Pored toga imamo mogućnost  savremene “liquid base” (citologije u tečnom medijumu) sa istovremenom tipizacijom HPV virusa u istom uzorku.

Ove analize se rade i na histološkim presecima biopsija grlića materice. Kod HPV pozitivnih nalaza se određuje p16 kao parametar visokog rizika za nastanak karcinoma grlića materice.

Patohistološke analize

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku u toku operativnog zahvata.

Pored toga rade se i konsultativne morfološke anlize na donetim parafinskim blokovima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama.

Koristi se standardno hematokslilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza.

U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije rade se dopunske imunohistohemijske analize (panel od preko 300 različitih antitela) kao i ISH, FISH, PCR i citogenetske analize.

Radimo savremene analize koje su bitne za savremenu terapiju tumora: panel za karcinom dojke, panel za neuroednokrine tumore, mikrosatelitsku nestabilnost, nalizu stausa HER-2, EGFR I PD-L1.

Kao poseban segment rada patohistološke laboratorije izdvajamo:

 • Precizno utvrđivanje vrste i tipa tumora.
 • Određivanju histogenetskog porekla tumora.
 • Precizna klasifikacija hematoloških bolesti (leukemija i limfoma) prema najnovijim principima Svetske zdravstvene organizacije primenom IH i FISH.
 • Određivanje hormonskog profila neuroendokrinih tumora.
 • Receptorski status (Estrogen i Progesteron receptor) kod karcinoma dojke i drugih tumora kada se to zahteva.
 • HER-2 status (imunohistohemija i FISH anliza) kod karcinoma dojke i želuca, imunohistohemijski u svim slučjevima, a FISH analizom po potrebi.
 • Indeks proliferacije, metastatski potencijal i parametri rezistencije na terapiju se određuju po potrebi odgovarajućim imunohistohemijskim ispitivanjima.
 • Procena rizika kancerske progresije kod nekih premalignih stanja (displazija) upotrebom ancilarnih markera (Ki-67, p53, p16, PTEN i dr.).
 • Određivanje rizičnih hereditarnih genetskih sindroma.
 • Razgraničavanje ranih ili lokalno uznapredovalih od lokalno metastatskih karcinoma (detekciji mikrometastaza) u regionalnim limfnim čvorovima.
 • Određivanje minimalne rezidualne bolesti (u kostnoj srži i sl.)
 • Određivanje prognostičkih faktora i terapijske predikcije kod klasičnih hemoterapeutskih agenasa prediktivnim biomarkerima kao što su TS (timidilat sintaza), PDH (piruvat dehidrogenaza), VEGF, EGFR; kod ciljanih terapijskih molekularnih inhibitora kao što su HER-2 status (IHH i FISH score system) za karcinom dojke, želuca i kardije.
 • Metoda In situ hibridizacija kojom se detektuje se prisustvo Epstein-Barr virusne (EBV) infekcije.
 • Detekcija  virusnih ili bakterijskih agenasa u tkivu (H.pylori, EBV, CMV, HHV8 i dr.).
 • FISH analize genskih aranžmana u Karcinomu pluća: ALK, ROS 1
 • FISH analize neophodne za preciznu dijagnostiku limfoma.
 • FISH analizu prognoznih parametara za hroničnu limfocitnu leukemiju i multipli mijelom.
 • PCR analize genskih mutacija: EGFR, N-RAS, K-RAS, BRAF, JAK 2 V617F, MYD88 L265P .
Close Menu